Pharma Group

  •  

ETICKÝ KÓDEX

ETICKÝ KÓDEX spoločnosti PHARMA GROUP, a.s.
Účinnosť od: 15.10.2023
Platí pre zamestnancov spoločnosti:
PHARMA GROUP, a.s., SNP 150, 908 73 Veľké Leváre, IČO: 31 320 911
1. Úvod
Etický kódex spoločnosti PHARMA GROUP, a.s. pramení z Etického kódexu Slovenskej asociácie dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK+MED (ďalej len SK+MED). Spoločnosť PHARMA GROUP, a.s. je členom SK+MED a je povinná dodržiavať zásady Etického kódexu SK+MED. Aktuálne znenie Etického kódexu SK+MED je dostupné online: http://skmed.sk/?page_id=106.
Členské spoločnosti asociácie SK+MED sú oprávnené prijať a implementovať svoj vlastný etický kódex, ktorý svojimi ustanoveniami a pravidlami nesmie byť v rozpore s etickým kódexom asociácie.
Etický kódex PHARMA GROUP, a.s. je záväzný pre všetkých zamestnancov spoločnosti. Upravuje naše vzájomné vzťahy, vzťahy s obchodnými partnermi a zákazníkmi a vzťahy s odbornou aj laickou verejnosťou (tretie strany). Predstavuje náš záväzok správať sa každodenne v súlade s platnými zákonmi, právnymi predpismi, etickými princípmi a vlastným svedomím, smerujúcim k zodpovednému podnikaniu so zdravotníckym materiálom a zdravotníckymi technológiami.
Našim cieľom je ustanoviť a dodržiavať etické pravidlá a princípy, ktoré povedú k budovaniu dobrého mena našej spoločnosti.
2. Dodržiavanie zákonov a predpisov
Dodržiavame všetky platné zákony, predpisy a priemyselné normy týkajúce sa vývoja, výroby a distribúcie zdravotníckych technológií. To zahŕňa dodržiavanie predpisov o zdravotníckych pomôckach, zákonov o ochrane údajov a noriem riadenia kvality, ako je napríklad ISO 9001-2015.
3. Vzťahy medzi zamestnancami
My, zamestnanci spoločnosti PHARMA GROUP, a.s., sa k sebe správame s patričným rešpektom. Netolerujeme ponižujúce, zastrašujúce, nepriateľské alebo agresívne správanie. Rešpektujeme sa navzájom, bez ohľadu na vek, pohlavie, národnosť, rasu, náboženské presvedčenie, spoločenský status, zdravotné postihnutie, politické názory či názory na dianie v spoločnosti a sexuálnu orientáciu. Zaväzujeme sa zachovávať dôstojnosť a súkromie jednotlivca. Každý z nás zohráva úlohu pri vytváraní pozitívneho pracovného prostredia.
4. Vzťahy s tretími stranami
Za „tretiu stranu“ sa považuje akýkoľvek zákazník, zdravotnícky alebo nezdravotnícky pracovník, obchodný partner, dodávateľ (tovaru alebo služby), úradník (vládny alebo miestny), laická alebo odborná verejnosť a/alebo predstaviteľ politickej strany, s ktorými ako zamestnanci spoločnosti prichádzame do kontaktu počas výkonu svojej pracovnej činnosti.
Našim cieľom je budovanie dlhodobých a korektných vzťahov s tretími stranami, ktoré sú založené na vzájomnom rešpekte a úcte. Uvedomujeme si našu zodpovednosť, ktorú voči nim máme. Sme povinní správať sa bezúhonne a čestne.
Nikdy nevykonávame nezákonné a neetické aktivity týkajúce sa konkurenčného boja a verejného obstarávania akými sú:
- dohody s konkurenciou o cenách a zákazníkoch,
- poskytovanie priamych alebo nepriamych platieb (prostredníctvom tretích strán) smerujúce k získaniu nespravodlivej konkurenčnej výhody.
Usilujeme sa o získanie konkurenčnej výhody prostredníctvom vynikajúceho výkonu, ale nikdy nie prostredníctvom neetických alebo nezákonných obchodných postupov.
Neposkytujeme tretím stranám žiadne korupčné alebo nezákonné platby (priame alebo nepriame), dary, granty, zábavu či nevhodné pohostenie, ktoré by mali viesť k uzavretiu obchodu, získaniu konkurenčnej výhody alebo iného prospechu pre spoločnosť. Pohostenie, cestovanie a ubytovanie poskytujeme alebo uhrádzame len v primeranej miere a len v súvislosti s legitímnou príležitosťou na vzdelávanie, propagáciu alebo diskusiu o produktoch spoločnosti.
Nesmieme ponúkať, sľubovať, schvaľovať ani zaplatiť žiadnu motivačnú platbu, úplatok ani čokoľvek cenné (priamo alebo nepriamo) jednotlivcovi za účelom získania alebo poskytnutia priaznivého zaobchádzania v obchodnej transakcii. Neposkytujeme, neponúkame a ani neakceptujeme neoprávnené platby za žiadnych okolností, dokonca ani vtedy, ak to napokon bude viesť k strate obchodu.
Naša interakcia s tretími stranami nesmie byť zneužitá na ovplyvňovanie rozhodnutí prostredníctvom neprimeraných alebo nevhodných výhod a nemala by byť podmienená predajným rozhodnutím alebo odporúčaním produktov spoločnosti. Nevyužívame nekalú výhodu niekoho prostredníctvom manipulácie, zatajovania, zneužitia privilegovaných informácií, nesprávneho prezentovania významných skutočností alebo akýchkoľvek iných úmyselných nekalých obchodných praktík.
5. Vzťahy so zdravotníckymi pracovníkmi
Zaväzujeme sa k etickej vzájomnej komunikácii so zdravotníckymi pracovníkmi (ZP). Pravidelne konzultujeme so zdravotníckymi pracovníkmi témy týkajúce sa našich produktov, vrátane školení a vzdelávania o ich bezpečnom a efektívnom používaní. Spolupráca so ZP je prísne regulovaná a spoločnosť netoleruje interakciu so ZP uskutočnenú s cieľom neoprávneného a nevhodného ovplyvňovania nákupu produktov spoločnosti. Naše produkty prezentujeme presne, zverejňujeme relevantné informácie a vyhýbame sa skresleným alebo nepravdivým tvrdeniam. Naše produkty predávame len na použitie na účel, na ktorý boli schválené.
Vyberáme a angažujeme zdravotníckych pracovníkov do konzultačných služieb výlučne na základe ich kvalifikácie, skúseností, zručností a odborných znalostí. Každá spolupráca so ZP musí byť riadne zdokumentovaná, schválená, legitímna a poskytovaná za odmenu. Odmena musí byť vyplatená za skutočne odvedenú službu a založená na princípe spravodlivej trhovej odmeny.
Poskytovanie grantov a vzdelávania zdravotníckym pracovníkom sa riadi pravidlami etického kódexu asociácie SK+MED a internými predpismi spoločnosti.
Náklady na ubytovanie, cestovanie a pohostenie poskytujeme ZP v primeranej miere a výlučne v súlade s pravidlami etického kódexu asociácie SK+MED a internými predpismi spoločnosti.
Neposkytujeme pohostenie a neuhrádzame žiadne náklady napr. cestovanie alebo ubytovanie osobám sprevádzajúcim zdravotníckych pracovníkov na obchodných stretnutiach, vzdelávacích akciách, kongresoch alebo obdobných podujatiach.
6. Vedenie účtovných záznamov
Naše účtovné knihy a záznamy musia presne, pravdivo a verne odrážať všetky obchodné transakcie, ktoré vykonávame. Nikdy neuhrádzame výdavky, ktoré nemajú primeraný opis alebo podklady, alebo sa javia ako neprimerané. Účel každej platby musí byť jasný, primeraný a transparentný. Nevykonávame netransparentné platby, ktorých účel poskytnutia by bol neprimeraný, falošný alebo umelo vytvorený.
7. Prístup k majetkovým aktívam
Zodpovedne pristupujeme ku všetkým zvereným hmotným a nehmotným majetkovým aktívam spoločnosti. Každý z nás vynakladá náklady efektívne a bez zbytočného plytvania. Použitie majetkových aktív našej spoločnosti na súkromné alebo iné podnikateľské aktivity je zakázané. Spoločnosť umožňuje využívanie zverených majetkových aktív spoločnosti na súkromné účely len v prípade:
-  ak negatívne neovplyvňujú výkon práce,
- ak ich použitím nevznikajú spoločnosti značné náklady,
- ak ich použitie je v súlade s platnými právnymi predpismi a internými pravidlami,
- ak ich použitie je vopred schválené,
- ak ich využívanie nepoškodzuje dobré meno spoločnosti.
Všetky služobné výdavky musia byť primerané, vhodné z hľadiska času a miesta a skromné z hľadiska hodnoty a frekvencie.
Sme povinní zachovávať mlčanlivosť voči akýmkoľvek tretím stranám, chránime všetky dôverné informácie a informácie obchodnej povahy, ktoré získame pri výkone svojho zamestnania. Náš záväzok trvá aj po skončení nášho pôsobenia v spoločnosti.
8. Konflikt záujmov
Aktívne identifikujeme a riadime konflikty záujmov s cieľom zabezpečiť, aby osobné záujmy neohrozovali najlepšie záujmy spoločnosti alebo našich zainteresovaných strán. Finančné, osobné alebo profesionálne záujmy, ktoré by mohli ovplyvniť rozhodnutia, musia byť zverejnené a riadne spravované.
9. Ochrana osobných údajov a bezpečnosť
Zaväzujeme sa chrániť údaje pacientov a zákazníkov. Dodržiavame zákony o ochrane údajov, zavádzame spoľahlivé opatrenia na zabezpečenie údajov a zabezpečujeme zodpovedné používanie citlivých informácií v zmysle platných zákonov a interných predpisov našej spoločnosti.
10. Podávanie správ a zodpovednosť
Akékoľvek podozrenia na porušenie etických pravidiel, porušenie kódexu správania alebo potenciálne právne problémy sme povinní nahlásiť. Hlásenia je možné podávať prostredníctvom zavedených kanálov, pričom všetky hlásenia budú považované za dôverné a budú dôkladne prešetrené.
11. Vymáhanie a dôsledky
My, zamestnanci spoločnosti PHARMA GROUP, a.s., sme si vedomí, že nedodržiavanie tohto kódexu správania môže viesť k disciplinárnemu konaniu až po ukončenie pracovného pomeru alebo zmluvného vzťahu. V závislosti od povahy porušenia môže mať naše konanie aj právne dôsledky.
12. Záver
Ak si nie som istý, či moje konanie je v súlade s týmto kódexom, položím si nasledovnú otázku:
„Budem spokojný/á, ak sa moje konanie stane verejne známym?“
Pokiaľ je odpoveď na otázku „nie“, moje konanie nie je v súlade s týmto kódexom, poradím sa so svojim nadriadeným a požiadam ho o usmernenie.
Kontaktujte nás +421 2 5249 3757